ShqipEnglish

Projekte

Kalata 10 ML270 – Porti Durres

Vlera totale perfshin punimet sipas kontrates dhe punimet shtese:
Vlera e punimeve sipas kontrates: 1,129,015,140.00 Leke
Ndryshime: 225,621,301.40 Leke
Pershkrimi I punimeve kryesore:
• Devijimi I rrugeve;
• Sinjalistika rrugore, trafik ndareset, trotuaret, bordurat;
• Shembjen e betonit ekzistues ne kalaten 10, blloqet me beton te perforcuar poshte skarpates se kalates;
• Cmontimi I linjes hekurudhore, vincit, dhe te gjitha pasijeve te kalates;
• Germimi I materialeve te ndryshme ne cfrado thellesie apo niveli me mjete shperthyese;
• Nivelim;
• Furnizim dhe hedhje betoni te perforcuar ne kantier;
• Parafabrikimi dhe instalimi I rrjetave te hekurit per panelet;
• Fabrikimi dhe instalimi I elementeve te parapergatitur me trashesi 39 cm dhe 30 cm;
• Armature per struktura betoni;
• Galvanizimi I profileve metalike;
• Trajtimi dhe mbrojtja nga uji I detit;
• Ndertimi I pilotave te betonit 1500 mm te pergatitura ne vend me helik dhe beton te varfer ne thellesi 45m, duke perdorur dhe pilota te sheshta;
• Ndertimi I diafragmes me pilota prerese te fabrikuara ne vend me diameter 1200 mm;
• Instalimi I ankorave;
• Instalimi I shyllave te ankorimit prej gize me kapacitet 750 Kn;
• Instalimi I parafangove me kapacitet 480 MNm
• Trotuare;
• Ndertimit I themelit te rruges me gure te thyer;
• Ndertimi I shtreses se betonit te perforcuar kategoria 45 MPa;
• Instalimi I tubit te drenazheve PVC me diametra te ndryshem, ne kanale te thella;
• Instalimi I rrjetave te hekurit me ndarje te ndryshme per ngarkesa te renda;
• Ndertimi I kanaleve shkarkuese;
• Ndertimi I sistemit kundra zjarrit;
• Ndertimi I nderteses;
• Instalimet inxhinerike dhe I ndricimit;
• Ndertimti I binareve te vincit;