ShqipEnglish

Projekte

Milot Fushe Kruje

Pershkrimi I punimeve kryesore
• Germime, pastrime nga bimesia dhe transport;
• Mbushje me zhavorr dhe ngjeshje;
• Mbushje me stabilizant per bankinat dhe shtresat e stabilizantit;
• Mbushje dhe ngjeshje per strukturen e rruges, mbushje dhe ngjeshje me dhe per skarpatat e rruges;
• Vendosje gjeotekstili;
• Furnizim dhe vendosje e blloqeve dhe bordurave te betonit;
• Shtresa rere;
• Betonim dhe armature per trotuare dhe pllaka me beton te perforcuar;
• Furnizim dhe ndertim I kanaleve te betonit;
• Vendosje e tubave metalike;
• Ndertimi shtresave te rruges, conglomerate bituminoz, shtresa lidhese, asphalt;
• Prodhim dhe vendosje traresh;
• Vendosja e neopreneve levizese dhe te fiksuara;
• Vendosja e nyjeve;
• Vendosja e parapeteve te urave;
• Vendosja e tubave PVC;
• Ndertimi I pusetave;
• Hidro-izolim;
• Shpime me sond;
• Ndertimi I kraheve te rruges;
• Mure gabioni;
• Trare metalik;
• Vendosja e fleteve te celikut;