ShqipEnglish

Projekte

Ndërtimi i Terminalit të Kruizerave, Porti Sarandë

Pershkrimi I punimeve kryesore:

• Sinjalistiak rrugore, trafik ndareset, trotuare, bordure;

• Germime ne material dhe thellesi te ndryshme;

• Nivelim;

• Furnizim dhe hedhje betony te perforcuar ne kantier;

• Parafabrikimi dhe instalimi I rrjetave te hekurit per panelet;

• Fabrikimi dhe instalimi I elementeve te parapergatitur;

• Armature per struktura betoni;

• Galvanizimi I profileve metalike;

• Trajtimi dhe mbrojtja nga uji I detit;

• Instalimi I ankorave;

• Instalimi I shtyllave te ankorimit prej gize;

• Trotuare;

• Ndertimi I themelit te rruges me gure te thyer;

• Ndertimit I shtrreses se betonit te perforcuar me beton 45 MPa;

• Instalimi I tubave te drenazit me diametra te ndryshme ne kanale te thelle;

• Ndertimit I kanaleve te shkarkimit;

• Ndertimit I sistemit te mbrojtjes nga zjarri;

• Instalime inxhinierike dhe i ndricimit