ShqipEnglish

Projekte

Terminali i Trageteve Durres

Vlera totale perfshin punimet sipas kontrates dhe punimet shtese:

Vlera e punimeve sipas kontrates: 15,632,557.65 EURO

Vlera totale e punimeve # 01–81: 6,625,382.01 EURO

Vlera e addendum # 01: 21,809,730.79 EURO

Pershkrimi I punimeve kryesore:

(Projektet e detajuara, furnizimi, instalimi, asemblimi dhe ndertimi sipas standarteve Britanike dhe Fidic Edition 1999- Red Book)

• Shembja e ndertesave ekzistuese dhe infrastruktures;

• Germimi dhe pergatitja e terrenit;

• Mbushja me inerte te ndryshme, si zhavorr, gure, rere, nen-baze;

• Furnizimi dhe hedhje e betoni, beton I perforcuar;

• Themele, punime betoni;

• Kanale betoni;

• Kuti shperndarese elektrike, puseta, kanale drenazhi;

• Ndertimi I tortuareve me beton te perforcuar per ngarkesa te renda, hidro-izolim, nyje;

• Sinjalistika horizontale dhe vertikale;

• Mure mbajtese, rrethim me xham, porta dhe rethim me hekur;

• Instalimi I rrjetit elektrik dhe shtyllave te ndricimit;

• Instalimi I impiantit te trajtimi te ujerave te zeza, kanalizimeve;

• Instalimi I peshoreve te makinave;

• Trare, kolona guri, pilota betonit, themele;

• Punime murature;

• Struktura metalike, mbrojtje termike, punime druri;

• Dyer, dritare alumini dhe fasada;

• Ndertim rruge, barrier elektronike, parapet dhe te gjitha aksesoret;

• Ndertimi I mureve me gabion;

• Instalimi I sistemit kundra zjarrit;

• Instalime mekanike dhe Inxhinerike te ndryshme;

• Instalime elektrike komplekse, etj;