ShqipEnglish

Projekte

Terminali i Nenprodukteve te Naftes, Porto Romano

Faza e pare – permiresimi I terrenit

• Pergatitja e terrenit

• Montimi I shtyllave te gurit;

• Ndertimi I drenazheve vertikale;

• Ndertimi I drenazheve horizontale;

• Mbushje me gure te thyer per nje siperfaqe prej 75’000 m2 me nje trashesi 1,4m;

• CPTU dhe testet sizmike etj.

Sipas Kushteve Teknike te Kontrates dhe FIDIC J999 – Red Book